TehranFX

نرخ بهره 

NZD 1.75%

AUD 1.50%

GBP 0.25%

USD 0.75%

CAD 0.50%

EUR 0.00%

CHF -0.75%

JPY -0.10%
 
 

نسل های فارکس

 

 

نسل ها ابزاری  برای تعيين جهت بازارهستند. بطور کلی  بازار فارکس در يک مدت طولانی حرکات يکنواخت و منظم ندارد. در صورتيکه 4 الی 5 روز متوالی جهت بازار را اشتباه پيش بينی کنيم، مديريت سرمايه حساب ما را حفظ کرده به ما اين امکان را می دهد که فقط با تشخيص صحيح در يک روز، نه تنها کليه ضررها جبران گردد بلکه ميزان سود به اندازه اي شود که گويی تمام 5 الی 6 روز، سود کرده ايم.

پس يک نسل می تواند 4 الی 5 روز متوالی بازار را اشتباه پيش بينی کند. البته برخی اوقات نيز اين امکان وجود دارد که يک نسل در يک برهه زمانی بيش از اين متحمل ضرر گردد. بنابراين پيشنهاد ما استفاده از نسل های ترکيبی می باشد. ما نسل ها را به گونه ای طراحی می کنيم که بازار به هيچ عنوان نتواند همگی آنها را همزمان از بين ببرد. مسلماً در صورتيکه از دو نسل ترکيبی استفاده کنيد، بطور معمول می بايست هر دو در آخر ماه سود بدهند. ولی در صورتيکه حرکات بازار به گونه ای باشد که يکی از آنها ضرر بدهد و يا حتی بسوزد، مسلماً نسل ديگر نتوانسته است در اين مدت همه ضرر نسل ضررده را پوشش دهد. بنابراين برای اطمينان بيشتر و باقی ماندن در بازار و سود کردن، ملزم به استفاده از 4، 5 و يا تعداد بيشتری نسل به صورت ترکيبی می باشيم که در صورتيکه حرکات بازار در بدترين شرايط يکی از آنها را سوزاند، در کل سود کنيم.

دقت فرماييد که هدف ما به هيچ عنوان حفظ حساب نمی باشد. يک تريدر بايد برنامه خود را به صورتی تنظيم کند که در آخر ماه به سود برنامه ريزی شده خود برسد. بازار به هيچ عنوان نمی تواند بيش از يک نسل را بسوزاند و در صورتيکه بخواهد يکی از آنها را بسوزاند بايد به ديگر نسل ها سود دهد. حتی اگر يکی از حساب های شما کلاً از بين برود، در صورتيکه تعداد نسل های شما به اندازه کافی باشد، سود حاصله از ديگر نسل ها، وضعيت کلی حساب شما را مثبت خواهد کرد. البته بطورکلی هر يک از نسل ها را بطور جداگانه بصورتی طراحی می کنيم که بتوانند در بازار سود کنند.

 برای هر نسل يک نسل نقيض طراحی می کنيم که دقيقاً برعکس نسل اصلی تريد می کند. در صورتيکه مديريت سرمايه شما و طراحی نسل شما صحيح باشد، در آخر ماه هيچ کدام از اين دو نسل از بين نمی روند. گاهی اوقات هر دو سود می کنند ولی سود يکی بيش از ديگری می باشد که اين بستگی به حرکات بازار در طول ماه دارد. برای مثال يکی از آنها 40 درصد و ديگری 10 درصد سود می کند ودر برخی از ماه ها يکی از سبک ها 40 درصد سود و ديگری 20 درصد ضرر خواهد کرد و فقط در سال يک الی دو مرتبه شاهد سوختن يکی از آنها خواهيم بود. البته در برخی مواقع حتی يک نسل می تواند به مدت چند سال بدون ضرر، سوددهی داشته باشد که همه اين موارد به شرايط بازار بستگی دارد.

 

نسل يک

نسل يک جهت را مطابق ترند کنونی بازار از روی نمودار D1 تشخيص می دهد و در صورتيکه حساب سوخت، دقيقاً ترند را عوض می کند. همانطور که می دانيد برخی از ترندها تا دو سال نيز ادامه می يابند و به هيچ عنوان بازار نمی تواند در طول يک سال، چند بار ترند خود را عوض کند. در شرايط عادی حتی با تغيير ترند، حساب ما نمی سوزد و مديريت سرمايه به ما کمک می کند تا حساب خود را حفظ کرده پس از آن وارد ترند جديد گرديم. اين نسل فقط زمانی باعث سوختن حساب می شود که بازار بطور ناگهانی با Candle های بلند روزانه( 300 الی 500 پيپ) در طول يک هفته بدون هيچ گونه بازگشت (Retracement) جهت ترند خود را عوض کند،  البته اين امر غير ممکن نمی باشد ولی احتمال آن بسيار کم است.

 

نسل دو

نسل دو، يک روز Sell و يک روز Buy می زند. اين نسل اصولاً مخصوص ترند می باشد زيرا نسل دو برای سود کردن به دنبال دو Candle هم جهت پياپی می گردد که در نمودارها بسيار زياد مشاهده می کنيد. اين نسل در ترندهای Up و يا Down و همچنين بازارهای Sideway سودده می باشد وفقط در صورتی بازار می تواند حساب اين نسل را بسوزاند که دقيقاً برعکس اين نسل هرروز جهت حرکت خود را تغيير دهد، که البته اين امر غيرممکن نمی باشد ولی احتمال آن بسيار ضعيف است که بازار بتواند در طول يک هفته جهت خود را هر روز عوض کند.

 

نسل سه

نسل سوم دقيقاً بر خلاف نسل دو می باشد. يعنی همانند نسل دو هر روز جهت خود را تغيير می دهد و همانند نسل دو به دنبال دو Candle هم جهت می گردد. ولی روزهايی که نسل دو جهت بازار را بالا پيش بينی می کند، نسل سه پوزيشن های Sell باز می کند و روزهايی که نسل دو پوزيشن های Sell باز می کند، نسل سه جهت بازار را بالا پيش بينی می کند.

 

مسلماً مشاهده کرديد که نسل های يک، دو و سه به گونه ای جهت گيری می کنند که بازار به هيچ نحو نمی تواند هر سه را مغلوب کند. به طور معمول هر سه سود می کنند ولی در صورتيکه يکی از آنها ضرر کرد و يا حتی سوخت، صد در صد شاهد سود دو نسل ديگر بوده ايم. شما می توانيد به سادگی نسل هايی مشابه نسل دو و سه طراحی کنيد. نسل هايی که دو روز پشت سرهم Buy و دو روز بعدی را Sell خواهند زد و يا برعکس.

همچنين می توانيد عدد 2 را به 3، 4 و يا 5 تغيير دهيد. مسلماً پس از آن دارای هفت نسل ترکيبی خواهيد بود که در شرايط عادی هر هفت نسل سود می کنند و در بدترين شرايط يکی از نسل ها سوخته و شش نسل باقی مانده سود خواهند کرد زيرا بازار با هيچ حرکتی نمی تواند هر هفت نسل را از بين ببرد.

 

از اين پس به آموزش نسل هايی که جهت ترند را تشخيص می دهند خواهيم پرداخت.

 

نسل چهار

نسل چهار جهت بازار را نسبت به وضعيت Candle روز گذشته تعيين می کند. يعنی در صورتيکه Candle امروز نزولي باشد برای فردا جهت را نزولی و در صورتيکه Candle امروز صعودی باشد برای فردا جهت را صعودی در نظر می گيرد. اين نسل بسيار به نسل های دو و سه شبيه است ولی نسل چهار نه دقيقاً نسل دو است و نه نسل سه. زيرا نسل چهار می تواند در يک ترند n روزه، n-1 روز سود کند. ولی در مورد نقطه ضعف اين نسل می توان گفت نقطه ضعفی مشابه نسل های دو و سه دارد. يعنی اگر بازار هر روز جهت حرکت خود را عوض کند اين نسل ضرر خواهد کرد که البته اين امرغير ممکن نيست ولی احتمال آن بسيار ضعيف است.

 

نسل پنج

نسل پنج همانند نسل چهار با يک Candle جهت ترند را تشخيص می دهد. ولی نسل چهار با Candle روز قبل کاری ندارد اما نسل پنج Candle روز قبل را نيز در نظر می گيرد. يعنی در صورتی نسل پنج جهت ترند را تشخيص می دهد که Candle نزولی امروز توانسته باشد با قيمتی پايين تر از قيمت مينيمم  Candle ديروز از بازار خارج شود و يا Candle صعودی امروز توانسته باشد با قيمتی بالاتر از قيمت ماکسيمم Candle ديروز از بازار خارج شود. در آن صورت جهت حرکت فردا را Sell يا Buy در نظر می گيرد. در صورتيکه نسل چهار صرف نزولی بودن Candle امروز، پوزيشن های فردا را دستور Sell می دهد.

 

نسل شش

نسل شش جهت ترند را با دو Candle پياپی تشخيص می دهد. يعنی در صورتيکه بازار دو Candle پياپی نزولی داشته باشد، فردا را نزولی خواهد ديد. دقت کنيد که نسل شش به دنبال نزديک ترين دو Candle هم جهت برای تعيين جهت فردا می گردد. يعنی در صورتيکه امروز صعودی و ديروز و پريروز را نزولی ببيند همچنان بر Sell خود پايدار است و در صورتيکه بازار فردا صعود کند، جهت را Up و در غير اينصورت کماکان بازار را Down  می بيند.

 

به همين ترتيب نسل های هفت، هشت و نه همانند نسل پنج و شش جهت ترند را تعيين می کنند. فقط به جای يک و يا دو Candle با سه ، چهار و پنج Candle. يعنی نسل هفت پس از سه روز صعود متوالی، Buy داده و يا به دنبال نزديک ترين سه Candle هم جهت در روزهای گذشته برای تعيين جهت ترند می گردد و به همين ترتيب نسل هشت به دنبال چهارCandle هم جهت و نسل 9 به دنبال پنج Candle هم جهت می باشد. يعنی نسل 9 پس از مشاهده پنج Candle پياپی در يک جهت، جهت ترند را تشخيص می دهد.

 

مشاهده می کنيد که شما به سادگی می توانيد نسل های يک، دو، سه، (چهار يا پنج) شش، هفت، هشت، نه را به عنوان هشت نسل ترکيبی مطمئن استفاده کنيد. همچنين می توانيد از ميان اين هشت نسل، تعداد پنج و يا بيشتر از آنها را انتخاب کرده و ترکيبی مناسب و مقاوم در برابر حرکات بازار داشته باشيد. زيرا بازار در بدترين شرايط فقط می تواند به يکی از اين نسل ها ضربه بزند و در آنصورت بايد به ديگران سود بدهد. تاکنون با دو سری از نسل های ترکيبی تهران اف ايکس آشنا شديد که می توانيد به سليقه خودتان يک سری را انتخاب کنيد.

 

نسل های بالا همگی جهت ترند را بصورت روزانه در نظر گرفته و تشخيص می دهند. در حال حاضر تهران اف ايکس در حال طراحی، تست و بهينه سازی سری جديد نسل های ترکيبی می باشد که به زودی در همين صفحه آموزش آنها در اختيارتان قرار خواهد گرفت.

خود شما نيز می توانيد اقدام به طراحی سبک نماييد و با در نظر گرفتن حرکات بازار در هفته گذشته و يا هفته های قبل به راحتی نسلی نوين طراحی نماييد. زيرا احتمال اينکه بازار دقيقاً در هفته آينده حرکاتی مخالف با حرکات هفته قبل آن هم به صورت روزانه انجام دهد، يعنی حرکت تک تک روزهای اين هفته برخلاف حرکات روزهای مشابه در هفته گذشته باشد، بسيار کم است. و يا می توانيد در نسلی نوين جهت حرکت بازار را در هر روز هفته مخالف با جهت حرکت بازار در روز مشابه در هفته گذشته در نظر بگيريد. البته اين دو سبک اخير مخصوص بازارهای Sideway می باشد. مخصوصاً نسل آخر را به هيچ عنوان در بازارهای ترند استفاده نفرماييد.

 

 

 

  info@tehranfx.com